Ogólne informacje

Stanowisko
Regulamin konkursu
Wymiar czasu pracy
Praktyki/Staż
Miasto
Rzeszów
Kraj
Polska
Dział
Business Services Center (PL)
Zespół
Administration
Obszar zainteresowania
Administrative
Tryb pracy
Zdalny

Opis i wymagania

Kogo szukamy

­­REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Niezbędnik sesyjny” („Konkurs”).  
 2. Organizatorem Konkursu, administratorem danych osobowych oraz fundatorem nagród jest Deloitte CE Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270654, NIP 701-00-46-154, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 PLN (dalej „Organizator” lub „Deloitte”)
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.01.2023 r. po opublikowaniu postu z ogłoszeniem Konkursu przez Organizatora na Stronie Konkursu i kończy z dniem 24.01.2023 r. o godz. 12:00 („Czas Trwania Konkursu”).
 4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni dnia 25.01.2023 r. („Laureaci”).
 5. Konkurs prowadzony jest na portalu społecznościowym Instagram na profilu @dcebsc (dalej „Strona Konkursu”), na podstawie niniejszego Regulaminu, a wszelkie informacje o Konkursie znajdują się na Stronie Konkursu w wyróżnionej relacji „Regulamin”.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram lub z nim związany. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. Serwis Instagram nie wspiera Organizatora w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator korzysta wyłącznie z serwisu Instagram w celu administrowania Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.
 7. Organizator przy organizacji Konkursu nie dokonuje publikacji na prywatnych profilach Uczestników ani nie wykorzystuje połączeń ze znajomymi Uczestników, a wszelkie ewentualne udostępnianie postów dotyczących Konkursu na własnym profilu Uczestnika, oznaczanie w nich znajomych czy zapraszanie do ich polubienia Uczestnicy dokonują wyłącznie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Organizator zgodnie z zasadami serwisu Instagram uprawniony jest jednak do repostowania postów oznaczonych profilem @dcebsc.
 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej: „Komisja”) złożona z osób wybranych przez Organizatora.
 10. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnik Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która:
 2. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Instagram.com,
 3. obserwuje na Instagramie profil Organizatora @dcebsc,
 4. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
 5. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. wykonała Zadanie Konkursowe,
 7. spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie

(dalej: „Uczestnik”)

 1. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie pracy konkursowej w postaci komentarza, o którym mowa w pkt. III ust. 1 („Praca Konkursowa”) który narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.
 5. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych przez Uczestników Prac Konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu serwisu Instagram lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów w wyniku zamieszczenia Pracy Konkursowej, Organizator usunie stwierdzone naruszenie.
 7. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Instagram w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika w serwisie Instagram.

III. Zadanie Konkursowe

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie („Zgłoszenie Konkursowe”) odbywa się poprzez publikację w serwisie Instagram Pracy Konkursowej w sposób opisany w ust. 1 powyżej.
 2. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość Prac Konkursowych, ale ma możliwość wygrania tylko jednej Nagrody. W przypadku dokonania przez tą samą osobę zgłoszeń kilku Prac Konkursowych do Konkursu nagrodzona może zostać tylko jedna Praca Konkursowa.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. Praca Konkursowa musi być efektem samodzielnej pracy twórczej osoby zgłaszającej i być nieobciążona prawami osób trzecich.
 5. Uczestnik jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, opublikowania jego wyników oraz przyznania Nagrody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  („RODO”).

 1. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną w celach związanych
  z Konkursem.
 2. zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora określonymi w Załączniku nr. 1 do Regulaminu stanowiącymi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu art. 13 RODO oraz iż został poinformowany, że ma możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ wobec Organizatora oraz osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć́ prawa do opublikowanych przez Uczestnika opisów/komentarzy.  Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec każdej osoby trzeciej, która skieruje przeciwko Organizatorowi ww. roszczenie związane z Konkursem.

III. Nagrody dla Uczestników

 • Nagrodami w Konkursie są:

a) miejsce 1 i 2 – zestaw: planner, butelka na wodę, zakreślacze, herbata, orzechy w czekoladzie, czekolada („Nagrody”). Całościowa wartość Nagród wynosi 300 zł netto (słownie: trzysta).

 1.  W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto danej Nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody rzeczowej i finansowej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne wysłanie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu danych, które umożliwią Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego.  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek odebrania Nagrody
 2. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie poprzez skomentowanie przez Organizatora komentarza z wygraną Pracą Konkursową wraz ze wskazaniem odpowiednio 1 oraz 2 miejsca. Laureaci w terminie 48 h po ogłoszeniu wyników Konkursu zobowiązani będą do wysłania za pośrednictwem serwisu Instagram wiadomości prywatnej do Organizatora celem potwierdzenia chęci otrzymania Nagrody i przekazania danych osobowych koniecznych do dostarczenia.
 4. otrzymania Nagrody jest przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 4, w której znajdą się dane Uczestnika, zawierającej: imię i nazwisko Laureata oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu oraz potwierdzenia chęci odbioru nagrody o treści „Wyrażam chęć otrzymania nagrody”. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody w przypadku wygranej.
 5. Brak wiadomości, o której mowa w ust. 4-5 w terminie 72 h od ogłoszenia wyników będzie uważane za rezygnację przez Laureata z prawa do otrzymania Nagrody. W takiej sytuacji Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody i status Laureata Konkursu, a Nagroda, którą uzyskałby ten Laureat Konkursu nie podlega przekazaniu. W takim przypadku Nagroda może zostać przeznaczona na dowolnie wybrany przez Organizatora cel.
 6. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.
 7. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 8. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.  W przypadku wielokrotnych wygranych przez jedną osobę, osoba   ta   jest   pomijana   w   procesie przyznawania drugiej i kolejnej nagrody.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją i obsługą Konkursu.
  2. Administratorem (w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych) danych osobowych Uczestników przekazanych przez nich w związku z przystąpieniem do Konkursu, jak również̇ przetwarzanych w związku z jego obsługą, rozliczeniem oraz podsumowaniem, jest Organizator.
  3. Uczestnik Konkursu, poprzez przygotowanie i przekazanie Pracy Konkursowej zgodnie z wymaganiami określonymi w ramach niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie ze wskazanymi zasadami oraz potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora” stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Deloitte danych osobowych Uczestników Konkursu, zawiera klauzula o której mowa w punkcie powyżej. Uczestnik, przed przystąpieniem do Konkursu, ma obowiązek zapoznać się z treścią klauzuli o której mowa w punkcie powyżej oraz z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

V. Reklamacje

 1. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie tj. Uczestnicy mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do dnia 17.02.2023 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: dcebsc@deloittece.com i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora.
 3. Reklamacje powinny być sporządzane w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail i zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację.
 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której złożono reklamację na adres Uczestnika podany w reklamacji.
 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca, jednakże bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

VII. Postanowienia końcowe

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2023 roku i obowiązuje do odwołania.

2.       Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

3.       Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników pod adresem: www.instagram.com/dcebsc.
 3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem jednak, że taka zmiana nie wpłynie na pogorszenie sytuacji Uczestników. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu będą̨ komunikowane na stronie: www.instagram.com/dcebsc.